لطفا منتظر بمانید ..

{{ctrl.notification}}

به

ایرلاین
تعداد توقف
{{cities[router.legs[0].DepartureAirportLocationCode].data}}
{{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cities[router.legs[0].DepartureAirportLocationCode].airport}} Apt ({{router.legs[0].DepartureAirportLocationCode}}) {{cities[router.legs[0].DepartureAirportLocationCode].dataf}} - فرودگاه {{cities[router.legs[0].DepartureAirportLocationCode].airportf}}
رفت برگشت بدون توقف {{flight.outboundStops}} توقف بدون توقف {{flight.returnStops}} توقف
{{FlighTimecalculate(router.legs,2)}} {{FlighTimecalculate(router.legs,1)}}
{{cities[router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode].data}}
{{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cities[router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode].airport}} Apt ({{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode}}) {{cities[router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode].dataf}} - فرودگاه {{cities[router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode].airportf}}

{{getFlightName(router.legs[0].OperatingAirline.Code)}}

{{router.legs[0].FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{router.legs[0].OperatingAirline.Code}}{{router.legs[0].OperatingAirline.FlightNumber}} {{router.legs[0].OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(router.legs[0].CabinClassCode)}}

چارتر
{{cities[leg.DepartureAirportLocationCode].data}} - {{cities[leg.DepartureAirportLocationCode].dataf}} {{leg.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{cities[leg.DepartureAirportLocationCode].airport}} Apt فرودگاه {{cities[leg.DepartureAirportLocationCode].airportf}}
{{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].data}} - {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].dataf}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].airport}} Apt فرودگاه {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].airportf}}

{{cities[leg.OperatingAirline.Code]}}

{{leg.FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{leg.OperatingAirline.Code}}{{leg.OperatingAirline.FlightNumber}} {{leg.OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(leg.CabinClassCode)}}

{{WaittingTime(leg.ArrivalDateTime,router.legs[$index+1].DepartureDateTime)}} توقف در {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].data}} - {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].dataf}}
نرخ هر نفر {{flight.adultPrice/10 | fee }} تومان
موردی یافت نشد
در حال نمایش ایرلاین های خارجی
  • {{n}}
{{filtered.length}} از {{flightList.length}} فیلتر شده
موردی یافت نشد
رزرو پرواز
{{cities[router.legs[0].DepartureAirportLocationCode].data}}
{{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cities[router.legs[0].DepartureAirportLocationCode].airport}} Apt ({{router.legs[0].DepartureAirportLocationCode}}) {{cities[router.legs[0].DepartureAirportLocationCode].dataf}} - فرودگاه {{cities[router.legs[0].DepartureAirportLocationCode].airportf}}
رفت برگشت بدون توقف {{flight.outboundStops}} توقف بدون توقف {{flight.returnStops}} توقف
{{FlighTimecalculate(router.legs,2)}} {{FlighTimecalculate(router.legs,1)}}
{{cities[router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode].data}}
{{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cities[router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode].airport}} Apt ({{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode}}) {{cities[router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode].dataf}} - فرودگاه {{cities[router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode].airportf}}

{{getFlightName(router.legs[0].OperatingAirline.Code)}}

{{router.legs[0].FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{router.legs[0].OperatingAirline.Code}}{{router.legs[0].OperatingAirline.FlightNumber}} {{router.legs[0].OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(router.legs[0].CabinClassCode)}}

چارتر
{{cities[leg.DepartureAirportLocationCode].data}} - {{cities[leg.DepartureAirportLocationCode].dataf}} {{leg.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{cities[leg.DepartureAirportLocationCode].airport}} Apt فرودگاه {{cities[leg.DepartureAirportLocationCode].airportf}}
{{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].data}} - {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].dataf}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].airport}} Apt فرودگاه {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].airportf}}

{{cities[leg.OperatingAirline.Code]}}

{{leg.FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{leg.OperatingAirline.Code}}{{leg.OperatingAirline.FlightNumber}} {{leg.OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(leg.CabinClassCode)}}

{{WaittingTime(leg.ArrivalDateTime,router.legs[$index+1].DepartureDateTime)}} توقف در {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].data}} - {{cities[leg.ArrivalAirportLocationCode].dataf}}
نرخ هر نفر {{flight.adultPrice/10 | fee }} تومان
نوع مسافر قیمت پایه تخفیف جمع کل
بزرگسال
{{(flight.discountadultprice) | fee }} تومان {{(flight.adultPrice) | fee }} تومان {{(flight.adultPrice) | fee}} تومان
{{(flight.adultPrice) | fee }} تومان
( * {{searchFlight.adult}}) تومان
0 ( * {{searchFlight.adult}})
{{(flight.discountadultprice)*searchFlight.adult | fee }} تومان {{(flight.adultPrice)*searchFlight.adult | fee }} تومان {{(flight.adultPrice)*searchFlight.adult | fee}} تومان
{{(flight.adultPrice)*searchFlight.adult | fee }} تومان
کودک
{{(flight.discountchildprice) | fee }} تومان {{(flight.childPrice) | fee }} تومان {{(flight.childPrice) | fee}} تومان
{{(flight.childPrice) | fee }} تومان
( * {{searchFlight.child}}) تومان
0 ( * {{searchFlight.child}})
{{(flight.discountchildprice)*searchFlight.child | fee }} تومان {{(flight.childPrice)*searchFlight.child | fee }} تومان {{(flight.childPrice)*searchFlight.child | fee}} تومان
{{(flight.childPrice)*searchFlight.child | fee }} تومان
خردسال
{{(flight.discountinfantprice) | fee }} تومان {{(flight.infantPrice) | fee }} تومان {{(flight.infantPrice) | fee}} تومان
{{(flight.infantPrice) | fee }} تومان
( * {{searchFlight.infant}}) تومان
0 ( * {{searchFlight.infant}})
{{(flight.discountinfantprice)*searchFlight.infant | fee }} تومان {{(flight.infantPrice)*searchFlight.infant | fee }} تومان {{(flight.infantPrice)*searchFlight.infant | fee}} تومان
{{(flight.infantPrice)*searchFlight.infant | fee }} تومان

جمع کل قابل پرداخت : {{ Prices | fee }} تومان

بزرگسال
کودک
نوزاد
تاریخ را به شمسی وارد نمایید
روز
ماه
سال
تاریخ را به میلادی وارد نمایید
تاریخ را به میلادی وارد نمایید
روز
ماه
سال
اطلاعات تماس
قبل از زدن دکمه ثبت و ادامه قوانین رزرو اینترنتی را مطالعه نمودم و آن را قبول دارم.
اطلاعات مسافرین
مبدا مقصد تاریخ حرکت ساعت شرکت هواپیمایی کلاس پرواز شماره پرواز
{{confirm.outbound.from}} {{confirm.outbound.to}} {{confirm.outbound.date}} {{confirm.outbound.tdate}} {{confirm.outbound.airline}} {{confirm.outbound.class}} {{confirm.outbound.flight_number}}
مبدا مقصد تاریخ حرکت ساعت شرکت هواپیمایی کلاس پرواز شماره پرواز
{{confirm.return.from}} {{confirm.return.to}} {{confirm.return.date}} {{confirm.return.tdate}} {{confirm.return.airline}} {{confirm.return.class}} {{confirm.return.flight_number}}
ردیف نوع مسافر نام و نام خانوادگی انگلیسی تاریخ تولد کدملی / شماره پاسپورت مبلغ (تومان)
{{n+1}} {{confirm.passengers.typep[n]}} {{confirm.passengers.name[n]}} {{confirm.passengers.family[n]}} {{confirm.passengers.birthday[n]}} {{confirm.passengers.passport_number[n]}}/{{confirm.passengers.nid[n]}} {{confirm.passengers.finalprice[n]/10 | fee}} تومان
تلفن همراه {{confirm.cellphone}} پست الکترونیک {{confirm.email}}
قابل پرداخت : {{(confirm.sumfinalprice)/10 | fee }} (تومان)
موجودی : {{(confirm.wallet)/10000 | currency : " " : 3}} تومان
اعتبار : {{(confirm.etebar)/10000 | currency : " " : 3}}
کسر از کیف پول

لطفا تیک تایید اطلاعات را بزنید.